b%C3%B2%20c%E1%BA%A1p&sa=U trong Tiếng Anh, dịch

Câu dịch mẫu: 13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện tại tính cần lẽ như vậy nào? ↔ 13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

  • Glosbe

    Bạn đang xem:

  • Google

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch cho tới b%C3%B2%20c%E1%BA%A1p&sa=U nhập tự điển, rất có thể bạn cũng có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.

13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện tại tính cần lẽ như vậy nào?

13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

Có một cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức triển khai một mon nữa Tính từ lúc ngày mai bên trên Washington, D.C. vì thế Viện khoa học tập vương quốc Mỹ nhằm vấn đáp cho tới thắc mắc này.

There's actually going to lớn be a meeting a month from tomorrow in Washington, D.C. by the US National Academy of Sciences to lớn tackle that exact question.

7, 8. a) Có dẫn chứng này đã cho chúng ta biết rằng dân sự Đức Chúa Trời đang được “giăng chão cho tới dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

Để phòng ngừa luật mới nhất , 30.000 xe pháo mới nhất đang được ĐK nhập tuần trước đó , tối thiểu nguyên nhân là ba phen tỷ trọng thông thường , thương hiệu tin tưởng sơn hà Xinhua .

In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

Amoni sunfat phát triển thành Fe năng lượng điện ở sức nóng phỏng bên dưới -49,5 °C. Tại sức nóng phỏng chống, nó kết tinh ma nhập khối hệ thống trực gửi gắm, với độ cao thấp tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

Xin nhằm tất cả chúng ta rớt vào tay Đức Giê-hô-va,+ vì thế lòng thương xót của ngài rất rộng,+ còn rộng lớn là nhằm tớ sa nhập tay loại người”.

Let us fall, please, into the hand of Jehovah,+ for his mercy is great;+ but vì thế not let mạ fall into the hand of man.”

1 Sau Khi Sau-lơ bị tiêu diệt và Đa-vít đang được tấn công thắng dân A-ma-léc quay trở lại, Đa-vít ở lại Xiếc-lác+ nhì ngày.

1 After Saul’s death, when David had returned from defeating* the A·malʹek·ites, David stayed at Zikʹlag+ for two days.

Vua Sa-lô-môn viết: “Sự khôn-ngoan của những người khiến cho cho tất cả những người chậm trễ nóng-giận”.

King Solomon wrote: “The insight of a man certainly slows down his anger.”

22 Và đó là tộc phả về những đàn ông của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là kẻ tuy nhiên chủ yếu Thượng Đế đang được thủ thỉ.

22 And this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.

Năm 2005, nhì ngôi trường SFUSD và đã được thừa nhận vì thế nhà nước liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools.

(1 Sa-mu-ên 25:41; 2 Các Vua 3:11) Hỡi những bậc phụ vương u, chúng ta với khuyến nghị con cháu thực hiện những việc làm bọn chúng được phó thác với lòng tin sung sướng, cho dù là ở Phòng Nước Trời, bên trên hội nghị, hoặc đại hội?

(1 Samuel 25:41; 2 Kings 3:11) Parents, vì thế you encourage your children and teenagers to lớn work cheerfully at any assignment that they are given to lớn vì thế, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site?

(b) Đức Giê-hô-va ban phước thêm vào cho An-ne như vậy nào?

Xem thêm: Tất tần tật về social media marketing và social network

(b) How did Jehovah further bless Hannah?

Không chỉ giới hạn những hoạt động và sinh hoạt của mình ở việc tẩy cọ thông thường dân Ba Lan, UPA còn mong muốn xóa toàn bộ những dấu tích về việc hiện hữu của Ba Lan nhập điểm .

Not limiting their activities to lớn the purging of Polish civilians, the UPA also wanted to lớn erase all traces of the Polish presence in the area.

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta cần ban phân phát cho tới những người dân đang được túng thiếu hụt, bất luận bọn họ là đồng minh của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; xin xỏ coi tăng James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give to lớn those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Nếu với một khối u, xét nghiệm tiếp tục cho tới tớ thấy...

this test will show us.

Một cuốn sách về nuôi dậy con (A Parent’s Guide to lớn the Teen Years) cho tới biết: “Những cậu đàn ông rộng lớn tuổi hạc rộng lớn, rất có thể từng thực hiện ‘chuyện ấy’, cũng dễ dàng lưu ý cho tới những em gái này”.

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt to lớn be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide to lớn the Teen Years.

Lời tiên tri về sự trở thành Giê-ru-sa-lem bị hủy hoại mô tả rõ nét Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ‘làm cho tới dân Ngài biết những sự mới nhất trước lúc bọn chúng nổ ra’.—Ê-sai 42:9.

The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to lớn know new things before they begin to lớn spring up.’ —Isaiah 42:9.

* Xem tăng Am Môn, Con Trai của Mô Si A; Hê La Man, Các Con Trai của; Mô Si A, Các Con Trai của

* See also Ammon, Son of Mosiah; Helaman, Sons of; Mosiah, Sons of

NHÂN CHỨNG Giê-hô-va đã thử báp têm lại gần một triệu con người nhập ba năm vừa qua.

CLOSE to lớn a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.

Trong thực trạng khí hậu khó khăn mùa Đông bên trên Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị thất lạc bảy tàu buôn vì thế ba mùa tiến công riêng không liên quan gì đến nhau của U-boat đối phương trước lúc tới được Derry vào trong ngày 13 mon 3.

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships to lớn three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

19 Khi cho tới đúng vào khi, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ đoạt được xứ Ba-by-lôn như và đã được tiên tri.

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

A systems what?

A systems what?

Con gái của Giê-ru-sa-lem nhấp lên xuống đầu coi ngươi.

The daughter of Jerusalem shakes her head at you.

Tiền tố biểu thị số mon cần thiết điều trị; một chỉ số biểu thị liều lĩnh liên tiếp (vì vậy 3 Có nghĩa là ba phen một tuần) và không tồn tại chỉ số Có nghĩa là liều lĩnh sử dụng mỗi ngày.

Xem thêm: Toàn tính là gì? Phân biệt toàn tính với song tính

A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) and no subscript means daily dosing.

Khoan dung thay cho, bọn họ được giảng dạy dỗ cho tới phúc âm, đang được hối lỗi, và qua loa Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô trở thành vững vàng mạnh về phần nằm trong linh rộng lớn đối với những cám gạ gẫm của Sa Tan.

Mercifully, they were taught the gospel, repented, and through the Atonement of Jesus Christ became spiritually much stronger kêu ca Satan’s enticements.

BÀI VIẾT NỔI BẬT